20 นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
20 ผลงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพจากเยาวชนผู้เข้าร่วมประกวด ThaiHealth Inno Awards ครั้งที่ 3

published by 'นางสาว นลินี เรืองฤทธิศักดิ์'   | 05/03/2021 08:45:22   |   last edited by 'นางสาว นลินี เรืองฤทธิศักดิ์'   | 05/03/2021 08:45:22
นวัตกรรม
ประกวดนวัตกรรม
เมล็ดพันธุ์นักนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ที่มา : สำนักวิชาการและนวัตกรรม
สัญญาอนุญาตการใช้งานสื่อ :

ประเด็นสุขภาพ :

ประเภทสถานที่ :

พื้นที่ดำเนินการ (ตามเขตปกครอง) :

โครงการ :
988
178
0
QR Code Link
ข้อมูลการติดต่อสำหรับทรัพย์สินทางปัญญาชิ้นนี้
ชื่อ – นามสกุล / หน่วยงาน : สำนักวิชาการและนวัตกรรม
E-Mail : inno@thaihealth.or.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 023431500
รายละเอียดเพิ่มเติม : สามารถนำไปใช้ได้โดยต้องมีการอ้างชื่อหรือให้เครดิตกับ สสส.
สื่อที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยรอบสถานศึกษาปลอดแอลกอฮอล์
Infographic งานวิจัยรอบสถานศึกษาปลอดแอลกอฮอล์ ใช้ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2559
งานวิจัยภาพคำเตือนบนซองบุหรี่
Infographic งานวิจัยภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ จาก 55% เป็น 85% ใช้ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2559