10 วิธีเลิกเหล้าด้วยตนเอง
เป็นที่ทราบกันดีว่าเหล้ามีโทษต่อร่างกายอย่างมากทำให้หลายภาคส่วนในสังคมได้ร่วมกันรณรงค์ให้เลิกเหล้าทั้งมีสายด่วนมีบริการต่างๆ เพื่อให้คนที่ติดเหล้าได้เลิกเหล้าให้สำเร็จ รวมถึงการนำเสนอเทคนิควิธีการเลิกเหล้าด้วยตนเองแบบฉบับอย่างง่ายๆได้แก่เลิกเหล้าด้วยความตั้งใจจริงมีเป้าหมายว่าเลิกเพื่อใครกำหนดแหมายในการลดปริมาณการดื่มในแต่ละวันค่อยๆปรับนิสัยของการดื่มต้องใจแข็งหลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยงที่จะให้เกิดการดื่มทำกิจกรรมอื่นๆเช่นเล่นกีฬาฝึกปฏิเสธให้เป็นเมื่อถูกชวนปรึกษาคนรอบข้างปรึกษาหน่วยงานที่ช่วยเหลือเรื่องการเลิกเหล้า

published by 'นางสาว นัทมล ตั้งวงศ์'   | 29/01/2017 18:54:32   |   last edited by 'นางสาว นัทมล ตั้งวงศ์'   | 26/05/2022 15:50:03
เลิกเหล้า
แอลกอฮอล์
ติดเหล้า
เลิกดื่ม
NCDs
วิธีเลิกเหล้า
เลิกเหล้าด้วยตัวเอง
เลิกดื่มเหล้า
เหล้าเลิกได้
วาระกลาง2565
ที่มา : http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/situations/35380
สัญญาอนุญาตการใช้งานสื่อ :

ประเด็นสุขภาพ :

ประเภทสถานที่ :

พื้นที่ดำเนินการ (ตามเขตปกครอง) :

โครงการ :
4206
880
0
QR Code Link
สื่อ Persona Health
ระดับการมองเห็นของสื่อนี้
- ข้อมูลเปิดเผยทั่วไป
สื่อที่เกี่ยวข้อง
เด็กรุ่นใหม่ไม่เอาบุหรี่
เด็กที่จะเติบโตขึ้นมาพร้อมการปฏิเสธการสูบบุหรี่ได้ ต้องเริ่มจากการวางรากฐานการอบรมเลี้ยงดูตั้งแต่วัยเยาว์ โดยเฉพาะช่วงปฐมวัย ที่สมองของเด็กจะพัฒนาด้วยศักยภาพสูงสุดใน 6 ปีแรก เราจึงควรต้องเร่งสร้างเสริมทักษะด้านต่างๆ ให้กับพวกเขา
ทำงานร่วมกันให้แฮปปี้
สถานที่ทำงานล้วนมีบุคคลหลากหลายสถานะ ต่างความคิดต่างบทบาทหน้าที่ แต่หากคนในองค์กรต้องการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นและเข้าใจกันเป็นอย่างดี ก็ย่อมนำไปสู่บรรยากาศการทำงานที่มีความสุข และการจะเป็นเช่นนั้นได้ก็ต้องมีหลายปัจจัยที่เราควรต้องเรียนรู้