หนังสือ "กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)"
หนังสือ "กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)"

published by 'สุรเชษฐ พิทยาพิบูลพงศ์'   | 24/08/2020 16:40:37   |   last edited by 'สุรเชษฐ พิทยาพิบูลพงศ์'   | 24/08/2020 16:40:37
ปัญญา
สุขภาวะ
Health Literacy
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
สัญญาอนุญาตการใช้งานสื่อ :

ประเด็นสุขภาพ :

ประเภทสถานที่ :

พื้นที่ดำเนินการ (ตามเขตปกครอง) :

โครงการ :
407
133
0
QR Code Link
Comment
สื่อที่เกี่ยวข้อง
BOOKLET "รู้เท่าทันพฤติกรรมเสี่ยงกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)"
เอกสารสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ (health literacy) ประเด็นการสำรวจและตั้งเป้าหมายพฤติกรรมเพื่อลดความเส่ียงจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) สำหรับประชาชนทั่วไป
1-NCD Overall-A3 copy.pdf
ชุดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ "1-10 กระบวนการปรับพฤติกรรมให้ห่างไกลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)"