SB กระบวนการเรียนรู้เรื่องครอบครัวอบอุ่น
คู่มือประกอบกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว

published by 'นางสาว นิลาวัลย์ แป้นน้อย'   | 26/08/2020 09:51:35   |   last edited by 'นางสาว นิลาวัลย์ แป้นน้อย'   | 01/09/2020 16:44:48
เรียนรู้สร้างสุข
ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
สัญญาอนุญาตการใช้งานสื่อ :

ประเด็นสุขภาพ :

ประเภทสถานที่ :

พื้นที่ดำเนินการ (ตามเขตปกครอง) :

โครงการ :
131
177
0
QR Code Link
Comment
สื่อที่เกี่ยวข้อง
มหานครขยะ
ขยะในประเทศไทยที่ถูกยกให้เป็นปัญหาอันดับต้นๆของประเทศ เนื่องด้วยปัจจุบันคนในสังคมไม่ได้ตระหนักถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อม ในอนาคตจึงทำให้ปัญหาไม่ถูกแก้ไขเชื่อหรือไม่ทุกคนมีพลังทำให้ ขยะเหล่านี้หายไปได้!!
SB กระบวนการเรียนรู้เรื่องหยุดนักสูบหน้าใหม่
คู่มือประกอบการกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่