ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย
เครื่องมือวัดต้นทุนชีวิตของเยาวชนไทยที่พัฒนาขึ้นมานั้น เป็นเครื่องมือในการที่จะเป็นตัวชี้วัดเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังกลุ่มเยาวชนจากสภาพแวดล้อม และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งผลของการวัดต้นทุนชีวิตของเยาวชนนั้น จะทำให้เราทราบถึงจุดอ่อนของต้นทุนชีวิตของเยาวชนในด้านต่างๆ และนำไปสู่การพัฒนาหรือเสริมสร้างต้นทุนนั้นๆ โดยอาศัยกิจกรรมที่ตรงกับการพัฒนาต้นทุนตามที่ต้องการ

published by 'นางสาว โศภิษฐ์ ขันแข็ง'   | 01/01/2018 11:09:56   |   last edited by 'นางสาว โศภิษฐ์ ขันแข็ง'   | 01/01/2018 11:09:56
เล่มใหม่ร้อนๆ
กิจกรรมการพัฒนาต้นทุนชีวิต
ตัวชี้วัดต้นทุนชีวิตของเยาวชนไทย
ต้นทุนชีวิต
ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน
เครื่องมือวัดตุ้นทุนชีวิต
เทคนิคการสร้างต้นทุนชีวิต
สุขภาวะเด็กและเยาวชน
document
ที่มา : Resource Center
สัญญาอนุญาตการใช้งานสื่อ :

ประเด็นสุขภาพ :

ประเภทสถานที่ :

พื้นที่ดำเนินการ (ตามเขตปกครอง) :

โครงการ :
186
2
0
QR Code Link
Comment
สื่อที่เกี่ยวข้อง
การขับขี่อย่างปลอดภัย (ตอนที่ 8)
การเตรียมยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการขับขี่ และการดื่มสุราที่เป็นการนำมาซึ่งสาเหตุของการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย
VCD ละครอนิเมชั่น พลังต้นทุนชีวิต
เด็กและเยาวชนมี “ต้นทุนชีวิต” กันอยู่ทุกคน ตั้งแต่สายใยความรัก ความอบอุ่นของพ่อแม่ที่ส่งผ่านมายังลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และจะถูกพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ ผ่านกระบวนการเลี้ยงดูจนเติบโต