หลักสูตร นักสืบ ยาสูบ (สำหรับเยาวชน)
หลักสูตร นักสืบ ยาสูบ (สำหรับเยาวชน) ฉบับปรับปรุงนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมยาสูบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพเครือข่าย/แกนนำเยาวชนในการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบในสถานศึกษา และชุมชนโดยรอบสถานศึกษา

published by 'นางสาว นัทมล ตั้งวงศ์'   | 29/05/2017 12:03:29   |   last edited by 'KM Auditor'   | 26/02/2019 14:11:58
หลักสูตรนักสืบยาสูบ
ยาสูบ
บุหรี่
การควบคุมยาสูบ
ที่มา : สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สัญญาอนุญาตการใช้งานสื่อ :

ประเด็นสุขภาพ :

ประเภทสถานที่ :

พื้นที่ดำเนินการ (ตามเขตปกครอง) :

โครงการ :
172
30
0
Comment
สื่อที่เกี่ยวข้อง
เลือกอาหารถวายพระสงฆ์อย่างไรให้ถูกหลักโภชนาการ
สื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะ ตามโอกาสวันสำคัญหรือวาระพิเศษ "ตักบาตร-ตักบุญ" และการเลือกอาหารที่เหมาะสมสำหรับพระสงฆ์ วันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 น.-12.00 น. ณ ลานสาละ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ มีการนำเสนอการเลือกอาหารที่เหมาะสมสำหรับพระสงฆ์
5 กับดักหลุมพรางทางการเงิน
เทคนิคแรก “ตั้งสติก่อนใช้สอย” คิดให้ดีว่าสิ่งที่จะซื้อนั้นสำคัญหรือจำเป็นจริงๆ หรือไม่ เทคนิคที่สอง “เปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนซื้อ” สำหรับสิ่งของชนิดเดียวกัน อาจมีราคาต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานที่ขาย หากรู้จักเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อ จะช่วยให้ประหยัดเงินในกระเป๋าได้มิใช่น้อย