รู้ทันสื่อ SEX
คนรุ่นเราเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกง่ายดายกว่าคนรุ่นก่อนหน้า ด้านดีคือมีโอกาสค้นคว้าหาข้อมูล ช่วยให้รอบรู้และพัฒนาตัวเองได้รวดเร็ว อีกด้านถือเป็นความเสี่ยง เพราะต้องพบเจอข้อมูลข่าวสารที่อาจเป็นอันตรายตั้งแต่ อายุยังน้อย ซึ่งประสบการณ์และภูมิคุ้มกันมีจำกัด สื่อมีอิทธิพลเกินคาด ไม่ว่า่จะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ความคิดความเชื่อและพฤติกรรมของเรา เชื่อเถอะว่ามีไม่น้อยที่เป็นผลมาจากสื่อ สื่อก็เหมือนคนมีทั้งคนดีและคนไม่ดี เหมือนกันอีกอย่างตรงที่เราหนีไม่ได้เพราะเราต้องอยู่ในสังคมต้องพบเจอผู้คนหลายแบบ แล้วเราก็จำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากสื่อ ทางออกเดียวคือเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองแยกแยะให้ได้ว่าใครคือคนดีหรือไม่ดี สื่อแบบไหนมีประโยชน์ แบบไหนเป็นโทษควรถอยห่าง หรือถ้าจะคบหารับรู้ก็ต้องระมัดระวัง หนังสือเล่มนี้ มุ่งให้เครื่องมือ "สแกน" สื่อ เพื่อตรวจสอบกลั่นกรองสิ่งดีมีประโยชน์ ออกจากสิ่งที่มีพิษภัย โดยเน้นสื่อซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อ "เรื่องเพศ" เป็นหลัก ไม่ได้สอนให้ "ระแวง" และชวนให้ "ระวัง" เพราะเชื่อว่าความรู้เท่าทันจะเปลี่ยนความเสี่ยงให้กลับเป็นโอกาสในการเรียนรู้  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส)/ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)  

published by 'นางสาว นัทมล ตั้งวงศ์'   | 12/09/2019 10:23:39   |   last edited by 'นางสาว โศภิษฐ์ ขันแข็ง'   | 12/09/2019 10:23:39
บทความ งานวิจัย
ที่มา : Resource Center
สัญญาอนุญาตการใช้งานสื่อ :

ประเด็นสุขภาพ :

ประเภทสถานที่ :

พื้นที่ดำเนินการ (ตามเขตปกครอง) :

โครงการ :
132
2
0
QR Code Link
Comment
สื่อที่เกี่ยวข้อง
แผนวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2545-2547
เป็นแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่จัดทำขึ้นเป็นแผนยุทธศาสตร์หลักของการทำงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2547
ถอดบทเรียน การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพ
บทสังเคราะห์ข้อสรุป อันเกิดจากการเรียนรู้ และประสบการณ์จัดการงานวิจัยสุขภาพของ สวรส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายนักวิจัยหลากหลายสาขาที่สะท้อนให้เข้าใจแนวคิด และวิธีการทำงานที่พัฒนาขึ้นมาจากการปรับเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์งานวิจัย ที่มีวิวัฒนาการขึ้นอย่างรวดเร็ว