10: เตือนจัดระเบียบ'อีสปอร์ต'!..ข้อแก้ตัว'โรคติดเกม'
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้มีการบรรจุ "อาการผิดปกติในการเล่นเกม" หรือ โรคติดเกม (gaming disorder) ลงในกลุ่มของโรคที่เป็นความผิดปกติทางจิตของคู่มืออ้างอิงโรคฉบับใหม่ "International Classification of Diseases" (ICD) เพราะมีผู้ป่วยจากอาการเสพติดเกมเพิ่มขึ้นจำนวนมากในโลกปัจจุบัน

published by 'นางสาว ทัศนีย์ เลิศจารุโชคขจร'   | 07/05/2019 06:40:12   |   last edited by 'นางสาว ทัศนีย์ เลิศจารุโชคขจร'   | 07/05/2019 06:40:12
ไอที
IT
สารสนเทศ
เทคโนโลยี
Risk
newscliping
อีสปอร์ต
อาการผิดปกติในการเล่นเกม
โรคติดเกม
International Classification of Diseases
ความผิดปกติทางจิต
ที่มา : นสพ.คมชัดลึก
สัญญาอนุญาตการใช้งานสื่อ :

ประเด็นสุขภาพ :

ประเภทสถานที่ :

พื้นที่ดำเนินการ (ตามเขตปกครอง) :

โครงการ :
87
0
0
Comment
สื่อที่เกี่ยวข้อง
07: Govt asked to build psychiatric shelters
Dr Ronnachai Kongsakon, of the Thai Health Promotion Foundation, said there are 30,000 homeless people across the country. "In Bangkok, there are 1,300 homeless people - 30% of whom suffer from severe psychiatric disorders and pose risks to society," he said. "About 50% of them have no way of accessing any public health services as they have no identification cards, and are unaware of their rights."
ThaiHealth 2012 FOOD SECURITY The Illusion of Money VS The Reality of Food
This latest report, Thai Health 2012, focuses on food security so as to refect the ongoing insecurity in the global food market which continues to experience many crises arising from toxic residue to price hikes and increasing food shortages. These food related problems are intensifying and deepening such that the general public is increasingly worried and concerned about the safety and quality of their lives.