คู่มือการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการสร้างเสริมสมรรถภาพของผู้สูงอายุ (ฉบับเจ้าหน้าที่และผู้ดูแล)
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้หลายภาคส่วนเร่งรัดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ หนึ่งในประเด็นปัญหาคือการหาแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องมีความสอดคล้องกัน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมของผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่ม โดยแบ่งตามความสามารถในการช่วยเหลือตนเองได้

published by 'นางสาว โศภิษฐ์ ขันแข็ง'   | 03/01/2018 14:44:19   |   last edited by 'นางสาว โศภิษฐ์ ขันแข็ง'   | 03/01/2018 14:47:48
เล่มใหม่ร้อนๆ
การดูแลผู้สูงอายุ
กิจกรรมางกาย
คู่มือการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการสร้างเสริมสมรรถภาพของผู้สูงอายุ
ผู้สูงวัย
ผู้สูงอายุ
หนังสือใหม่
สุขภาวะผู้สูงวัย
document
ที่มา : Resource Center
สัญญาอนุญาตการใช้งานสื่อ :

ประเด็นสุขภาพ :

ประเภทสถานที่ :

พื้นที่ดำเนินการ (ตามเขตปกครอง) :

โครงการ :
506
36
0
QR Code Link
ระดับการมองเห็นของสื่อนี้
- ข้อมูลเปิดเผยทั่วไป
สื่อที่เกี่ยวข้อง
การขับขี่อย่างปลอดภัย (ตอนที่ 8)
การเตรียมยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการขับขี่ และการดื่มสุราที่เป็นการนำมาซึ่งสาเหตุของการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย
VCD ละครอนิเมชั่น พลังต้นทุนชีวิต
เด็กและเยาวชนมี “ต้นทุนชีวิต” กันอยู่ทุกคน ตั้งแต่สายใยความรัก ความอบอุ่นของพ่อแม่ที่ส่งผ่านมายังลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และจะถูกพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ ผ่านกระบวนการเลี้ยงดูจนเติบโต