รายงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบระบบการให้คำปรึกษาชุมชนเพื่อลดปัญหาการพนัน (หวย)
การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบระบบการให้คำปรึกษาชุมชนเพื่อลดปัญหาการพนัน(หวย) เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative method) และวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ในการทำวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการทำวิจัยคือเพื่อพัฒนาต้นแบบระบบการให้คำปรึกษาชุมชนเพื่อลดปัญหาการพนัน (หวย) จัดทำในรูปแบบ “คู่มือการให้คำปรึกษาปัญหาการพนัน (หวย) ในชุมชน” และนำไปทดลองใช้กับ 4 ชุมชนในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ชุมชนวัดดงมูลเหล็ก ชุมชนเลียบคลองบางแค ชุมชนหนองแขม และชุมชนทุ่งครุ สำหรับกระบวนการให้คำปรึกษาจากการศึกษาพบว่า การให้คำปรึกษาในชุมชนจึงควรจะเป็นในลักษณะเชิงรุก คือการให้คำปรึกษาที่ผู้ให้คำปรึกษา/ผู้นำหรือคณะกรรมการชุมชน ต้องเข้าไปหาผู้ประสบปัญหา อาจจะเนื่องมากจากผู้ประสบปัญหาไม่ได้รู้ตัวว่าตนเองมีปัญหา หรือไม่กล้าจะเข้ามาขอคำปรึกษา สำหรับกระบวนการในเชิงรุก ทั้งสิ้น 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 สำรวจชุมชน/ลงเยี่ยมบ้าน ขั้นตอนที่ 2 ทำกิจกรรม/กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ขั้นตอนที่ 3 เปิดใจคุย/หาข้อเท็จจริง ขั้นตอนที่ 4 ประเมินปัญหา/ร่วมหาทางออก และขั้นตอนที่ 5 ยุติการให้คำปรึกษา/ส่งต่อ

published by 'นางสาว นัทมล ตั้งวงศ์'   | 08/09/2020 09:59:37   |   last edited by 'นางสาว นัทมล ตั้งวงศ์'   | 08/09/2020 09:59:37
การพัฒนาต้นแบบระบบการให้คำปรึกษาชุมชนเพื่อลดปัญหา
ระบบการให้คำปรึกษาชุมชนเพื่อลดปัญหาการพนัน(หวย)
การพนันหวยในชุมชน
เครื่องมือในการให้คำปรึกษาเพื่อลดปัญหาการพนัน
รายงานวิจัย
ที่มา : ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน (CGS)
สัญญาอนุญาตการใช้งานสื่อ :

ประเด็นสุขภาพ :

ประเภทสถานที่ :

พื้นที่ดำเนินการ (ตามเขตปกครอง) :

โครงการ :
98
129
0
QR Code Link
Comment
สื่อที่เกี่ยวข้อง
เด็กรุ่นใหม่ไม่เอาบุหรี่
เด็กที่จะเติบโตขึ้นมาพร้อมการปฏิเสธการสูบบุหรี่ได้ ต้องเริ่มจากการวางรากฐานการอบรมเลี้ยงดูตั้งแต่วัยเยาว์ โดยเฉพาะช่วงปฐมวัย ที่สมองของเด็กจะพัฒนาด้วยศักยภาพสูงสุดใน 6 ปีแรก เราจึงควรต้องเร่งสร้างเสริมทักษะด้านต่างๆ ให้กับพวกเขา
ทำงานร่วมกันให้แฮปปี้
สถานที่ทำงานล้วนมีบุคคลหลากหลายสถานะ ต่างความคิดต่างบทบาทหน้าที่ แต่หากคนในองค์กรต้องการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นและเข้าใจกันเป็นอย่างดี ก็ย่อมนำไปสู่บรรยากาศการทำงานที่มีความสุข และการจะเป็นเช่นนั้นได้ก็ต้องมีหลายปัจจัยที่เราควรต้องเรียนรู้