รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2557
เป็นการนำเสนอข้อมูลภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย ใน พ.ศ. 2557 เพื่อแสดงภาระทางสุขภาพด้วยดัชนี DALY หรือปีสุขภาวะที่สูญเสียจากการตายก่อนวัยอันควร และภาวะบกพร่องทางสุขภาพจากการเจ็บป่วยและความพิการ เพื่อใช้ประกอบการจัดลำดับความสำคัญและนำเสนอปัญหาภาระทางสุขภาพของประชากรไทยสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพวางระบบงานสาธารณสุข และเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการวิจัยต่อไป เช่น การสูญเสียทางเศรษฐกิจจากภาระทางสุขภาพ เปรียบเทียบประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
การพยากรณ์ภาระโรคของประชากรไทยในอนาคต เป็นต้น

published by 'นาย ฉัตรดนัย พลพืชน์'   | 29/08/2017 13:59:09   |   last edited by 'นางสาว วนิดา วะชังเงิน'   | 28/01/2020 16:33:06
ภาระโรค
ปีสุขภาวะที่สูญเสียไป
อายุคาดเฉลี่ย
ความสูญเสียปีสุขภาวะจากการตายก่อนวัยอันควร
BOD
Burden of Disease
รายงานภาระโรค
ที่มา : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
สัญญาอนุญาตการใช้งานสื่อ :

ประเด็นสุขภาพ :

ประเภทสถานที่ :

พื้นที่ดำเนินการ (ตามเขตปกครอง) :

โครงการ :
4547
424
0
QR Code Link
ระดับการมองเห็นของสื่อนี้
- ข้อมูลเปิดเผยทั่วไป
สื่อที่เกี่ยวข้อง
หนังสือรายงานสุขภาพคนไทย 2560
รายงานรวบรวมสถานการณ์สุขภาพคนไทยในรอบปี 2559 – 60