รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2557
เป็นการนำเสนอข้อมูลภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย ใน พ.ศ. 2557 เพื่อแสดงภาระทางสุขภาพด้วยดัชนี DALY หรือปีสุขภาวะที่สูญเสียจากการตายก่อนวัยอันควร และภาวะบกพร่องทางสุขภาพจากการเจ็บป่วยและความพิการ เพื่อใช้ประกอบการจัดลำดับความสำคัญและนำเสนอปัญหาภาระทางสุขภาพของประชากรไทยสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพวางระบบงานสาธารณสุข และเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการวิจัยต่อไป เช่น การสูญเสียทางเศรษฐกิจจากภาระทางสุขภาพ เปรียบเทียบประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
การพยากรณ์ภาระโรคของประชากรไทยในอนาคต เป็นต้น

published by 'นาย ฉัตรดนัย พลพืชน์'   | 29/08/2017 13:59:09   |   last edited by 'นางสาว วนิดา วะชังเงิน'   | 28/01/2020 16:33:06
ภาระโรค
ปีสุขภาวะที่สูญเสียไป
อายุคาดเฉลี่ย
ความสูญเสียปีสุขภาวะจากการตายก่อนวัยอันควร
BOD
Burden of Disease
รายงานภาระโรค
ที่มา : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
สัญญาอนุญาตการใช้งานสื่อ :

ประเด็นสุขภาพ :

ประเภทสถานที่ :

พื้นที่ดำเนินการ (ตามเขตปกครอง) :

โครงการ :
4181
402
0
QR Code Link
ระดับการมองเห็นของสื่อนี้
- ข้อมูลเปิดเผยทั่วไป
ข้อมูลการติดต่อสำหรับทรัพย์สินทางปัญญาชิ้นนี้
ชื่อ – นามสกุล / หน่วยงาน : สสส. สำนัก 7
E-Mail : ipcenter@thaihealth.or.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 0234315000
รายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา สสส. ipcenter@thaihealth.or.th
สื่อที่เกี่ยวข้อง
ThaiHealth 2564 English Version
The 2021 Report of Thai Health starts off with ten area indicators of health as follows: 1) Health behavior; 2) Physical health; 3) Mental health; 4) Social health; 5) Maternal and child health; 6) Vulnerable populations; 7) Environment; 8) Natural resources; 9) Health resourcess; and 10) Special Health Zones.

Next, the authors discuss ten health milestones in 2020, including the following important issues: 1) New generation of political activism: From flash mob to the People’s Party 2020; 2) Smog and wildfires in the North: Sustainable management approaches; 3) Looking at the process of criminal justice through the case of “Boss;” 4) The poverty problem in Thailand: Has it improved or worsened?; 5) “Drink and Drive:” Road crimes; 6) Violence against students: Problems and solutions; 7) Liver cancer: The Grim Reaper takes down Thais; 8) Land bridge: Gulf of Thailand – Andaman, a 20-year mega-project proposal; 9) The problem of missing children in the Thai social context; and 10) Man and elephant: The dynamics of coexistence.

This section of the report concludes with the following four “best practice” cases in Thailand during calendar year 2020: 1) International praise for Thailand’s response to COVID-19; 2) “The Gold Card” Policy for treatment anywhere: Part 2 of “30 baht cures all diseases”; 3) Thai massage is listed as a World Cultural Heritage; and 4) ThaiHealth wins the “Nelson Mandela” award for being a global model of a health promotion organization.

The special theme of this year’s issue of Thai Health is a crisis not just affecting Thailand, but virtually every country in the world and nearly simultaneously. That is the sudden emergence of COVID-19: A Disaster that is Shaking the World. COVID-19 burst onto the world stage in early 2020.
Thaihealth Report 2017
At the end of the Millennium Development Goals
(MDGs) Sustainable Development Goals (SDGs) began
to be adopted as an important and guiding concept
under the leadership of the United Nations. The report
on Thai Health would like to take this opportunity to
use the SDG as the unit of measurement and specifically
for Goal 3: Ensure healthy lives and promote wellbeing
for all at all ages. We intend to do this by presenting
11 indicators under the title of: The Health of Thais and
the Goal of Sustainable Development. We will present
data that reflect various levels of challenges in order
for Thailand to achieve the sustainable development
goals. This will be a very challenging task seen in the
rate of mother’s mortality that remains high in certain
areas of the country, non-communicable chronic
diseases that have caused unnecessary deaths, accidents
that still remain one of the highest in the region, the
Universal Health Care Scheme which still encounters
obstacles to providing equal and quality access to its
services. In addition there is also drug addiction and
the environment that remain as continuing challenges.
The second part of this report will look at 10
important or prominent health issues that have occurred
during the year one of those of which is the holding of
a referendum for Thailand’s 20 year strategy that was
passed allowing this Health Act to be passed into law.
The birth of the 2nd Health Charter including a new
HIA: Towards the Health of Thai’s. A draft Act was also
undertaken to protect people who received health
services from the state, the registration of low income persons, measures to assist
the elderly in preparation for an ageing population, bringing in foreign labor, an
MoU on the special economic development zones and the challenge of low
prices for rice. Four successful outputs in this year include the provision of the
Gold Health Care card for all disabled persons, free education for children from
nursery level to grade 6, Thailand reported as being the country that has the
lowest level of need (poverty) and efforts to use the Gold Card universal health
care scheme as a model for other Asian countries.
In every society there exists differences and variation and even in
small groups such as the family, its members are all different from one another.
What is of importance though is how a society enables people of different nature
and background to live harmoniously together without conflict or neglect that
may result in a fragile or weakening of this part of society. A special section of
this report on Thai Health 2017 invites you to reflect on the issue “Empowering
Vulnerable Populations: Creating an Inclusive Society”, that will allow the reader
to better understand the dimensions of fragility, the reasons that make persons
become fragile and the characteristics of fragility of each group including the
impact that fragility has upon these groups as well as what can be done about it
so that persons in these groups can escape from this predicament and become
fully fledged members of society with dignity, equal to others and with equal
opportunity and access to resources in the community.