คู่มือการทำ floor play
คู่มือการทำ floor play

published by 'นางสาว ชนกนันท์ รักษาสนธิ์'   | 24/02/2020 13:37:20   |   last edited by 'ปทิตตา วรสติ'   | 15/07/2020 14:55:24
คู่มือการทำ floor play
HEALTHLITERACY
ที่มา : สถาบันอาศรมศิลป์
สัญญาอนุญาตการใช้งานสื่อ :

ประเด็นสุขภาพ :

ประเภทสถานที่ :

พื้นที่ดำเนินการ (ตามเขตปกครอง) :

โครงการ :
387
124
0
QR Code Link
Comment
สื่อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการทำนาอินทรีย์
คู่มือแนะนำวิธีการปลูกข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีในเขตภาคกลางอย่างย่อๆ พอให้เข้าใจ และได้รวบรวมวิธีการปลูกข้าวปลอดสารเคมีจากชาวนาภาคกลาง
คู่มือการทำนาอินทรีย์
คู่มือการแนะนำวิธีการปลูกข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีในเขตพื้นที่ภาคกลางอย่างย่อๆ พอให้เกิดความเข้าใจพอสังเขป นำเสนอเฉพาะวิธีหลักๆ ที่ใช้ร่วมกันพอให้เป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติและปรับใช้ให้เหมาะสมกับชาวนาในแต่ละรายที่ต้องการปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี