ออกมาเล่น ฉบับโรงเรียน (คู่มือการมีกิจกรรมทางกายในกลุ่มวัยเด็ก)
เอกสารให้ความรู้ "ออกมาเล่น แอคทีฟ 60 นาทีทุกวัน" (ฉบับโรงเรียน) ประกอบด้วย สถานการณ์การขาดกิจกรรมทางกายในเด็กไทย ประโยชน์ของ Active Play เคล็บ 3 องค์ประกอบดีๆ สู่การเป็น Active School

published by 'นางสาว วาริฉัตร ดวงจินดา'   | 08/09/2017 10:52:23   |   last edited by 'ปทิตตา วรสติ'   | 15/07/2020 14:50:03
ออกมาเล่น
Active Play
กิจกรรมทางกาย
แอคทีฟ 60 นาทีทุกวัน
Active School
HEALTHLITERACY
ที่มา : แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สัญญาอนุญาตการใช้งานสื่อ :

ประเด็นสุขภาพ :

ประเภทสถานที่ :

พื้นที่ดำเนินการ (ตามเขตปกครอง) :

โครงการ :
190
99
0
QR Code Link
Comment
สื่อที่เกี่ยวข้อง
คนตาบอด 30s
โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยความรักและความดี 60ปี 60 ล้านความดี น้อมเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี
คนตาบอด 15s
โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยความรักและความดี 60ปี 60 ล้านความดี น้อมเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปั