ทางเลือกเพื่อลด ละ เลิก บุหรี่
การรวบรวมองค์ความรู้เรื่อง "นวดกดจุดเท้าและการแพทย์ทางเลือก เพื่อการลด ละ เลิกบุหรี่และบำบัดโรคเรื้อรัง"

published by 'นางสาว โศภิษฐ์ ขันแข็ง'   | 15/01/2018 00:25:24   |   last edited by 'นางสาว วนิดา วะชังเงิน'   | 20/02/2020 15:14:56
รวมสื่อ สสส.
การรณรงค์การไม่สูบบุหรี่
จุลสาร
จุลสารศูนย์เรียนรู้
ปลอดบุหรี่
ยาสูบ
สูบบุหรี่
ยาสูบ
document
HealthLiteracy
ที่มา : Resource Center
สัญญาอนุญาตการใช้งานสื่อ :

ประเด็นสุขภาพ :

ประเภทสถานที่ :

พื้นที่ดำเนินการ (ตามเขตปกครอง) :

โครงการ :
1038
217
0
QR Code Link
Comment
สื่อที่เกี่ยวข้อง
test-เวทีสร้างสุข
ประเด็นสำคัญของการศึกษาในรายงานฉบับนี้ คือ การสำรวจหาสถานภาพ และลักษณะของ “กระบวนการเรียนรู้” ที่มีอยู่ในกิจกรรมต่างๆ
test-เวทีสร้างสุข
ประเด็นสำคัญของการศึกษาในรายงานฉบับนี้ คือ การสำรวจหาสถานภาพ และลักษณะของ “กระบวนการเรียนรู้” ที่มีอยู่ในกิจกรรมต่างๆ