คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF-Executive Functions ตั้งแต่ปฏิสนธิ-3 ปี สำหรับพ่อแม่
คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF ตั้งแต่ปฏิสนธิถึง 3 ปี“ นำเสนอวิธีการพัฒนาเด็กอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อช่วยให้ผู้ที่ดูแลเด็ก 0-3 ปี ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขงานอนามัยแม่และเด็ก หรือครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง สามารถนำความรู้ EF ไปใช้เสริมกับความรู้เรื่องพัฒนาการเด็กที่มีเป็นฐานเดิมอยู่แล้วในสังคมไทยให้เกิดผลดีขึ้นในตัวเด็กไทยทุกคน

published by 'นางสาว เบญจพร พานิชยกุล'   | 09/08/2019 09:46:33   |   last edited by 'นาง ปทิตตา วรสติ'   | 17/07/2020 16:19:35
พัฒนาทักษะสมอง
ปฐมวัย
EF
Executive Functions
HEALTHLITERACY
ที่มา : สำนัก 4 สสส. และสถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)
สัญญาอนุญาตการใช้งานสื่อ :

ประเด็นสุขภาพ :

ประเภทสถานที่ :

พื้นที่ดำเนินการ (ตามเขตปกครอง) :

โครงการ :
770
684
0
QR Code Link
สื่อ Persona Health
ระดับการมองเห็นของสื่อนี้
- ข้อมูลเปิดเผยทั่วไป
สื่อที่เกี่ยวข้อง
EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย
การจัดการเรียนรู้ในเอกสารชุดนี้จะช่วยให้ครูนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก โดยครอบคลุมการวางเป้าหมาย
การจัดกิจกรรม และการจัดสภาพแวดล้อม เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง EF ให้เป็นไปอย่างราบรื่น บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions สำหรับครูปฐมวัย
“คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF-Executive Functions สำหรับครูปฐมวัย” เล่มนี้ โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ภาค
ภาคที่ 1 ว่าด้วย Why and What เกี่ยวกับ EF ภาคที่ 2 ว่าด้วยปัจจัยและกระบวนการ (How) เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กมากขึ้น และภาคที่ 3 ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF เมื่อคุณครูปฐมวัยได้ศึกษาเรียนรู้จากเนื้อหาในหนังสือคู่มือฯ เล่มนี้แล้ว คุณครูจะสามารถพัฒนาพลิกแพลงปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ หรือการสร้างกิจกรรมหรือกิจวัตรคุณภาพ EF ให้แก่เด็กๆ ของคุณครูได้อย่างช่ำชองชำนาญ